Forrás: Carla Gerard

Imagináció – a belső képek aktív előidézése

Imago = kép, a képmást nevezték eredetileg imágónak. Imaginálni azt jelenti, hogy belső képet hagyni (engedni) az álomhoz hasonlóan felbukkanni (ez a spontán vagy autogén = (magától gerjedő) imagináció), illetve bevinni a tudatba (felvenni) egy-egy képet, elképzelést és azzal bizonyos lelki alakító folyamatokat végezni (megváltoztatni, átrendezni, lerajzolni.)

Az imagináció egy olyan szellemi alkotó tevékenység amely a lelki történések minden alapformájában lejátszódhat: a gondolkodásban, az érzésben, az érzé­kelésben és az intuícióban.

Az aktív imagináció nem egy terv nélküli álmodozás. Nem pusztán egy céltalan ábrándozás.

Az imaginációnak semmi köze a szó hétköznapi értel­mében vett „elképzeléshez”. „Az imagináció – mondja Jung – úgy értendő, mint egy valóságos és szó szerint vett képzelőerő”. Az aktív imagináció a képi meditáció egy bizonyos módja, amelynek segítségével szabadon érintkezésbe léphetünk a tudattalannal, és tudatos kapcsolatot építhetünk ki pszichikus jelenségékkel.

Azért beszélünk aktív imaginációról, mert a képeknek saját életük van, és hogy a szimbolikus (a szimbólum jelentésében is benne foglalt az összeillesztés, hasonlítás, illesztés) történések a saját logikájuk szerint fejlődnek. Illetve természetesen akkor, ha a tudatos értelmünk ezt nem akadályozza. Egy kiinduló­pontra való koncentrálással kezdjük (passzív koncentrációval dolgoznak).

A fantázia mint imaginációs tevékenység a lelki élet, a lelki energia közvetlen kifejeződése, amely a tudatnak nem másként, mint képek vagy tartalmak formájában adott, ahogyan a fizikai energia sem másként tűnik fel, mint fizikai állapot, amely az érzékszerveket fizikai úton ingerli. Ahogy minden fizikai állapot — energetikai szempontból nézve — voltaképpen egy erőrendszer, úgy a lelki tartalom sem más — ener­getikai szempontból nézve —, mint a tudatban megjelenő erőrendszer. Ebből a szempontból mondhatjuk, hogy a fantázia fantáziaképként nem más, mint

egy meghatározott libidómennyiség, amely a tudatban sohasem jelenhet meg másként, mint kép formájában.

Az alkimisták a kollektív tudattalan bennük lezajló folyamataival kísér­leteztek, pontosabban a belső folyamatoknak az aktív imagináció segítsé­gével bizonyos kémiai anyagokra kivetített formáival. Úgy is fogalmaz­hatnánk, hogy az alkímiai rendszer a teremtő képzelet műve, az aktív imaginációé, amely ezúttal nem festményeket vagy írásokat hoz létre, ha­nem kémiai anyagokkal operál. Az alkimisták munkája nem csak labora­tóriumi kísérletezésekből állt, hanem megpróbálták megmagyarázni, elméletekkel is alátámasztani a folyamatokat, megalkotni egy világnézetet.

Az aktív imagináció történhet le­vélírás formájában is. Jung eközben azt ta­pasztalta, hogy a leírás gyakran még jobban segít, mint a puszta elbeszélés. Az imaginációban a tudattalan tartalmai megszemélyesülnek, s velük úgy bánnak, mintha reális alakok volnának. Fontos, hogy a képeket ne csupán magunk elé idézzük, hanem üze­netüket is megértsük, tartalmukat ésszerűen besoroljuk, levonva a konzekvenciát

Az aktív imagináció állandó folyamat, amely a saját törvényei szerint működik, de elengedhetetlen, hogy a tudat kezdeményezze vele a kap­csolatot.

A tudatalattink nem tud különbséget tenni aközött, hogy valamit a valóságban vagy csak a fantázi­ánkban élünk-e meg. A z imaginációval önmagunkat pozi­tív irányba is befolyásolhatjuk. Ennek egy további lehető­sége a pszichológiában gyakorlattá vált „katatím képél­mény”. Azzal, hogy egy problémát vagy valamely életbeli dolgot képre „fordítunk le”, világossá válik, hogy esetünk­ben miről is van szó, és hogy ebben az egyedi esetben mit lehet tenni.

 

Felhasznált irodalom:

Bagdy Emőke (2008): Pszichofitness – Kacagás – kocogás – lazítás. Animula Kft., Budapest
Carl Gustav Jung (2010): Lélektani típusok. Scolar Kiadó, Budapest
Carl Gustav Jung (1997): Alapfogalmainak lexikona. Kossuth kiadó, Budapest
Kurt Tepperwein (2008): Minden terv valóra váltható. Mérték kiadó
Marie-Louise von Franz (1998): Archetípusos minták a mesében. Édesvíz, Budapest

 

Ha tetszik, oszd meg!